لبنیات زکا

کارخانه لبنیات زکا تولید کننده محصولات لبنی در استان هرمزگان است.