موقعیت‌های شغلی ما

 • مدیر فروش

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:06:43
 • انباردار

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:05:54
 • حسابدار

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:09:04
 • کارگر تولید

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:07:21
 • مسؤل فنی

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:08:05
 • فروشنده

  دهنگ - جنب مجتمع گلخانه ای, بستک HOR , Iran
  04/12/2023 04:09:53